ფირნიშები

მოხმარების პირობები

მომსახურება რომელიც შემოთავაზებულია www.printshop.ge-ს მიერ, დაფუძნებულია მისი (საიტის, მომსახურეობის) გამოყენების ძირითად წესდებაზე. რეგისტრაციის პროცესის დასრულებით ან printshop.GE-ს მომსახურეობის გამოყენებისას მომხარებელი ეთანხება აღიაროს ამ გვერდზე მოცემული წესები და პირობები. თქვენ შეგიძლიათ გააგრძელოთ printshop.GE-ს გამოყენება იმდენ ხანს, რამდენი ხნითაც უერთდებით და ეთანხმებით მოხმარების წესდებას.

1. რეგისტრაცია სისტემაში:
თქვენ მოგეთხოვებათ printshop.GE-თან რეგისტრაცია თუკი გსურთ შექმნათ პირადი ანგარიში, შექმნათ საჩუქრის მიმღებთა შესახებ პროფილი, და განახორციელოთ შეკვეთის პროცესი. printshop.GEსისტემაში რეგისტრაციისათვის თქვენ უნდა მოგვაწოდოთ მოქმედი ელ. ფოსტის მისამართი, რომელიც შერჩეულ პაროლთან ერთად გამოყენებული იქნება როგორც თქვენი ანგარიშის უნიკალური ამომცნობი.

2. მომსახურეობის განმარტება:
printshop.GEუზრუნველყოფს მომხმარებლებისათვის ინტერნეტ-მომსახურეობის მრავალფერონებას, რომელიც მოიცავს მაგრამ არ იზღუდება:

ა) საჩუქრის სახეობები
printshop.GEგთავაზობთ საჩუქრების სახეობას თქვენი მეგობრებისათვის, და ოჯახისათვის, რომელიც შეგიძლიათ მოიძიოთ სასურველი ფასების, კატეგორიების და სპეციფიკური გარემოებებიდან გამომდინარე.

ბ) გამოხმაურება
printshop.GEგაძლევთ საშუალებას გამოაგზავნოთ გამოხმარურებები საჩუქრებზე ან მომსახურეობაზე, რომელიც განთავსებულია საიტზე. თქვენი წინადადებები განხილული იქნება printshop.GEჯგუფის მიერ. printshop.GEიტოვებს უფლებას წაშალოს მომხმარებლის პირადი ანგარიში, დაბლოკოს მისი ელ. ფოსტის და/ან IP მისამართი რეგისტრაციისას თუკი მისი მხრიდან გამოგზავნილი იქნება გამოხმაურება, რომელიც მოიცავს დამამცირებელ სიტყვებს, მუქარას, ფიზიკურ ზარალს ან ნებისმიერი სხვა მიზეზით printshop.GEდამოუკიდებლად განსაზღვრავს დისკრეციულ უფლებას, რაც აუცილებელია მომსახურების მთლიანობის დასაცავად

3. შინაარსი:
თქვენ დისკრეციულად პასუხისმგებელი ხართ ნებისმიერ მონაცემზე, ტექსტზე, გრაფიკზე, შეტყობინებაზე ან სხვა მასალაზე (“შინაარსზე”, რომელიც გადაგზავნილია, გამოგზავნილია ან მიწოდებულია თქვენს მიერ საიტის მომსახურების საშუალებით, რომელიც მოიცავს, მაგრამ არ იზღუდება თქვენ შესახებ ინფორმაციით. ყველა შინაარსი, რომელიც გამოგზავნილია თქვენს მიერ, წარმოადგენს მხოლოდ თქვენს პასუხისმგებლობას. არცერთ გარემოებაში printshop.GEარ იქნება ვალდებული რაიმე საშუალებით პასუხი აგოს ნებისმიერ შინაარსთან დაკავშირებით, რომელიც გამოგზავნილია ნებისმიერი მომხარებლის ან მესამე მხარის მიერ, არ აგებს პასუხს შინაარსში შეცდომაზე ან დარღვევაზე ან რაიმე დანაკარგზე ან დაზიანებაზე, რომელიც წარმოიშვა ნებისმიერი შინაარსის გამოყენების შედეგად, რაც გამოიგზავნა საიტის მომსახურეობის საშუალებით. printshop.GE-ს პირადი პოლიტიკის თანახმად, თუკი აგზავნით ნებისმიერი შინაარსის ინფორმაციას, თქვენ ეთანხმებით printshop.GE-ს ვებგვერდზე წამოყენებულ პირობას, რომ თქვენ გადასცემთ printshop.GE-ს და მის მემკვიდრეებს და უფლებამოსილ პირებს არა ექსკლუზიურ, ფართო, საავტორო უფლებისაგან თავისუფალ, სამუდამო, შეუცვლელ ლიცენზიას კონტექსტისათვის, რათა გაავრცელონ, განათავსონ, მოდიფიკაცია გაუკეთონ, ხელახლა გაავრცელონ, ხელახლა ლინენზირება გაუკეთონ და გამოსცენ ასეთი შინაარსის მომსახურეობის სახე სხვა მომხარებელთათვის და მესამე მხარისათვის, ვისთანაც printshop.GE-ს გააჩნია ურთიერთობა. თქვენ ასევე შეგიძლიათ printshop.GE-ს მიანიჭოთ უფლება განახორციელონ იმ შინაარსის გადატვირთვა მთალიანად ან ნაწილობრივ, რაც თქვენ გაუგზავნეთ printshop.GE-ს სამსახურს.

4. არალეგალური სარეკლამო წერილების – სპამის გაგზავნა:
printshop.GE–ს მომსახურეობის